အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာဂါ (၁၈) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင္လၽွာသီး ေၾကာင္လၽွာရြက္ ေၾကာင္လၽွာပြင့္

ေဆးဘက္ဝင္မွန္းေတာ့သိတယ္ အဲေလာက္အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမွန္းမသိခဲ့။ အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာဂါ (၁၈) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင္လၽွာသီး ေၾကာင္လၽွာရြက္ ေၾကာင္လၽွာပြင့္။ ျမန္မာ့တိုင္ရင္းေဆးပညာ အသစ္ တဖန္ ျပန္လည္ ထြန္းကားပါေစေသာ္။ ေၾကာင္ေလးပင္ ေႁမြႏွင့္ အဆိပ္မ်ိဳးမ်ိဳး နိုင္နင္းေသာ ေဆး ေဖာ္စပ္ရာ၌ အသုံးျပဳ ေၾကာင္ တစ္ေကာင္ ေခၚသည့္ ေၾကာင္လၽွာရြက္ (က) ေၾကာင္လၽွာအေခါက္အမႈန႔္ျပဳ ၍ ခ်င္း(ဂ်င္း)ရည္ ၊ ပ်ားရည္တို႔ႏွင့္ ေရာစပ္လ်က္ ေသာက္ေသာ္ ပန္းနာ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ ေပ်ာက္၏ (ခ) အေခါက္မႈန႔္ကို ေရေႏြးတြင္ ၂ နာရီခန႔္စိမ္၍ စစ္ၿပီး နံနက္ ည ေသာက္ေသာ္ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္၏ (ဂ) ေၾကာင္လၽွာေခါက္ ကို ေရစိမ္၍ ၎ေရႏွင့္ ပလုတ္က်င္း ေပးေသာ္ ခံတြင္း ေျခာက္ ကြဲနာ ေပ်ာက္ပါတယ္

(ဃ) သားဖြားၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲသည့္ေရာဂါ ၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ေရာဂါမ်ားအတြက္လည္း ေၾကာင္လၽွာေခါက္ကို သုံးနိုင္ေသးသည္။ င) အျမစ္ေခါက္ကို အဆစ္အမ်က္ေရာဂါဖ်ားေရာဂါ ၊ ဝမ္းေဖာ ၊ ဝမ္းေရာင္ ၊ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳ၏ (စ) ေၾကာင္လၽွာရြက္ ညႇစ္ေရကို ေသာက္ေသာ္ ဘိန္းဆိပ္သင့္ ျခင္း ေပ်ာက္၏(ဆ) ေၾကာင္လၽွာရြက္ျပဳတ္တို႔စားက ဝမ္းမီးေကာင္း၏။ နားအူ နားကိုက္ေကာင္း၏၊ (ဇ) ေၾကာင္လၽွာ အသီးကို ျပဳတ္၍ လည္းေကာင္း ၊ ဖုတ္၍ လည္းေကာင္းစားျခင္းျဖင့္ အစာမေၾကေရာဂါ ၊ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ ၊ သရိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။ သုပ္စားျခင္းျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းတြင္း အပူဖုေပါက္ေသာေရာဂါ ေပ်ာက္သည္။ (စ်) ေၾကာင္လၽွာသီး ႏွင့္ ၾကက္သား ေရာ ခ်က္စားပါက ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ (ည) ေၾကာင္လၽွာသီး ႏွင့္ ငါးရံ့ျဖင့္ခ်က္စားပါက ကာလဝမ္းေရာဂါေပ်ာက္၏ ။ အားကို ျဖစ္ေစၿပီး အစာမေၾကေရာဂါ ဝမ္းပ်က္ေရာဂါေပ်ာက္၏။ (ဋ) ေၾကာင္လၽွာသီး ႏွင့္ ပုစြန္ ခ်က္စားက ႏွလုံးေလရိုက္ေရာဂါ ၊ ႏွလုံးတုန္ ၊ ရင္တုန္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

(ဌ) ေၾကာင္လၽွာသီး ႏွင့္ ငါးသေလာက္ ခ်က္စားက အေဖာေရာဂါကို က်ေစ၍ လူကို ဝၿဖိဳးေစၿပီး ႏွလုံးအားနည္းျခင္း ကို ေပ်ာက္ေစသည္။(ဍ) ေၾကာင္လၽွာသီးႏွင့္ ငါးေႁမြထိုး ခ်က္စားက ဒူလာေသြးဝမ္း မီးယပ္ေသြးဝမ္း ႏွင့္ ျမင္းသရိုက္ ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။(ဎ) ေၾကာင္လၽွာ အျမစ္ကိုေသြး၍ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အနာဝင္ မန္းလိုက္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသည္ (ဏ) ေၾကာင္လၽွာသီးကို (၇) ရက္ ႏွစ္ခါ စားေသာ္ သုတ္ခြန္အား တိုးပြားေစ၏၊ ေဒါသသုံးပါးကို ၿငိမ္းေစ၏(တ) ေၾကာင္လၽွာ အေခါက္အျမစ္ တို႔ကို ေသြးလိမ္းေသာ္ ေလျဖတ္ေလငန္း တျခမ္းေသ၊ တပိုင္းေသ၊ ေသြးမေလၽွာက္ ေလမေလၽွာက္၊ ထုံနာက်င္နာ၊ ခ်ိနဲ႔ေသာသူမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္း၏။(ထ) ေၾကာင္လၽွာေခါက္ ၆ ေရြးသား၊ ခ်င္းေျခာက္ ၆ ဆရြးသား၊ ထန္းလ်က္ ၁၂ ေရြးသားတို႔ကိုေရာ၍ အလုံး သုံးလုံးရေအာင္ လုံး၍ နံနက္ ေန႔ ည ဒသမႈျပဳတ္ရည္ႏွင့္ ေသာက္ေသာ္ သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါျဖစ္သည့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသားဖြားၿပီးေနာက္ ၄-၅-၆ ရက္တိုင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္းတို႔ကို အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ေပ်ာက္ကင္းသည္။

(ဒ) ေၾကာင္လၽွာေခါက္ကို အမႈန႔္ျပဳ၍ ခ်င္း (ဂ်င္း)သတၳဳရည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပ်ားရည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရာစပ္၍ လ်က္စားေသာ္ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါသည္ ေပ်ာက္ကင္း၏။ (ဓ) ေၾကာင္လၽွာေခါက္ေရႏွင့္ စပ္၍ ႏြားနို႔၊ ပဲစင္းငုံရြက္ သတၳဳရည္ေရာၿပီး ရႉေပးခဲ့ေသာ္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏(န) ေၾကာင္လၽွာ အေခါက္မႈန႔္ကို ေရေႏြးတြင္ ႏွစ္နာရီၾကာမၽွ စိမ္၍စစ္ၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္လၽွင္ ၁ က်ပ္သားမၽွ နံနက္ည ေသာက္ခဲ့ေသာ္ဝမ္းမီးႏုံ႔ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏ (ပ) ေၾကာင္လၽွာရြက္ သတၳဳရည္ကို တိုက္ေသာ္ဘိန္းဆိပ္သင့္သူမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းသည္ (ဖ) ေၾကာင္လၽွာရြက္ကို သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္လၽွာေခါက္ကို ေရႏွင့္စိမ္၍ ၎ေရကို ပလုတ္က်င္းေပးခဲ့ေသာ္ ခံတြင္းေျခာက္ကြဲနာ ေပ်ာက္ကင္း၏။ (ဗ) ေၾကာင္လၽွာပြင့္ကို သုတ္စားျခင္း၊ ေရေႏြးေဖ်ျာ္ပီး တို႔ျပဳတ္စားျခင္းျဖင့္ ႏႈတ္မၿမိန္နာ အတြက္ ေပ်ာက္ကင္း ၏။ crd ညာဏ္ႂကြယ္