အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေပါက္ေဖာ္ႀကီး ဖိအားစေပးၿပီ၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးအတြက္ ရွားရွားပါးပါးေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္

အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တ႐ုတ္အတြက္ ရွားရွားပါးပါးေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္၊ ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝရက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူအားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးေရးအခ်က္ပါသည့္ ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုအာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လိုကၷာဖို႔ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံ႐ုံးက ကုလေၾကညာခ်က္အျပည့္အစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ယမန္ေန႔ညက ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံ႐ုံးက ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တ႐ုတ္အတြက္ ရွားရွားပါးပါးေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သြားသည္

ေဖာ္ျပခ်က္အျပည့္အစုံမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္-ေအာက္ပါလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ေၾကညာခ်က္ကို ေကာင္စီဥကၠဌ ဘာဘရာဝုဒ္ဝဒ္ The United Kingdom က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တပ္မေတာ္ကမတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး နိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းကို လုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္းစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူအားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးကေတာင္းဆိုလိုက္သည္

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုေကရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို လုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အထူးအေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ကိုင္ထားရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကအထူးအေလးထားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအရ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကတိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ၾကသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း လုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ ကယ္ဆယ္ေရး ေလယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းမႈလုပ္ငန္း ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအပါအဝင္ လိုအပ္ ေသာ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား လုံျခဳံစြာႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန႔္ၾကာမႈမရွိဘဲ ေရာက္ရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္

ေဒသတြင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အာဆီယံ ၏ ခိုင္မာေသာအားေပးေထာက္ခံမႈကို လုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရကၠ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ အာဆီယံဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေအေၾထၾထ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးသံတမႏၠ၏ ေကာင္းမြန္ေသာေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးေထာက္ခံမႈအေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအၾကပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ေဘးကင္းလုံျခဳံရန္၊ ၎တို႔၏သေဘာဆႏၵအရ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာေနရပ္ျပန္လာနိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးေရးတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း လုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ နိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ေရး၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ထားရွိသည့္ ၎တို႔၏ခိုင္မာေသာကတိကဝတ္ကို လုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထပ္ေလာင္း၍ အခိုင္အမာအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္ ျဖစ္သည္ crd- Myanmar Harp