ဒီလိုဝန္ထမ္ေတြကိုအရမ္းေလးစားမိတယ္…ဥပေဒဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျပည္သူႏွင့္အတူ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္သြားပါမည္

ကၽြန္ေတာ္ဦးေဝလင္းေမာင္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၅ လပိုင္းမွစ၍ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာအလုပ္သမား သံအရာရွိ႐ုံးတြင္ အလုပ္သမားသံအရာရွိ အျဖစ္ ၁ႏွစ္ ၈ လအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ၁၆.၁.၂၀၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ ကိုဗစ္ က်န္းမာေရးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ Q ၁၇ ရက္ ဝင္ခဲ့ရၿပီး အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္းသတင္းပို႔၍ ၁၀.၂.၂၀၂၁ ရက္ေန႔အထိ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ မိမိအား ေပးအပ္သည့္ တာဝန္မ်ားကို ျပည္သူ႔လူထုအက်ိဳးကို ေရွ႕႐ူၿပီး ေစတနာေရွ႕ထား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ အလုပ္သမားအားလုံးကို သက္ေသထူနိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဥပေဒဘြဲ႕ L.L.M ကို ရတနာပုံတကၠသိုလ္မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ျဖင့္ အနိုင္က်င့္သည့္မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္အား ဥပေဒဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ လက္ခံနိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူႏွင့္အတူ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္သြားပါမည္။

CDM လႈပ္ရွားမႈသည္မိမိဌာနအလုပ္ကို မလုပ္ခ်င္ လို႔မဟုတ္ပါ… ဌာနအေပၚ ေက်းဇူးကန္းျခင္း မဟုတ္ပါ… မိမိ၏အထက္အႀကီးအကဲမ်ားကိုမထီမဲ့ျမင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ… ေကာင္းမြန္ေသာစနစ္ႏွင့္ နိုင္ငံျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းေရး…… လက္နက္ျဖင့္ အနိုင္က်င့္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္မတြယ္ေစေရးတို႔အတြက္ တြန္းလွန္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည့္အခ်ိန္ကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရ၏ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ အနိုင္က်င့္ခံရတာေတြကို ေနာင္လာမည့္ လူငယ္မ်ား၊ ကေလးငယ္ေလးမ်ားအား မေတြ႕ၾကဳံေစခ်င္သည္မွာ ရင္ထဲက ဆႏၵအမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ခြင့္ရေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ကိုမလုပ္ခဲ့ရလို႔ ေနာင္တမရခ်င္ပါဘူး။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစု ေဆြးမ်ိဳး ေနာင္လာမည့္ လူငယ္မ်ား ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဂုဏ္ယူလိမ့္မယ္လို႔ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ CDM ထဲပါဝင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ့ professional အလုပ္၊ အဆင့္ဆင့္ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ ရလဒ္ အနာဂတ္ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားလုံးကို စြန႔္လႊတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္အရ ပါတီနိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရမည္ကို သိရွိၿပီး ယခုေဆာင္ရြက္မႈသည္ မည္သည့္ပါတီ၏ အက်ိဳးအတြက္မၽွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံ့အမ်ိဳးသားအေရးဟုခံယူကာ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရအား တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အဓမၼအာဏာသိမ္းယူမႈအား လုံးဝ လုံးဝ ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ရႈံခ်သည့္ အေနျဖင့္ ၁၁-၂-၂၀၂၁ ရက္ေန႔ မွစ၍ CDM တြင္ပါဝင္၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္၍ ျပည္သူတင္ေျမာက္သည့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အခ်ိန္မွသာ မိမိတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္သြားပါမည္။

ယခုေဆာင္ရြက္မႈသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္မွ မဟုတ္သလို မည္သည့္ပါတီကိုမွလည္း ကိုယ္စားမျပဳပါ။ အလားတူ မည္သူ႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ မဟုတ္၊ မိမိတစ္ဦးတည္းအတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးမၽွ ေမၽွာ္ကိုး၍ မဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ျဖင့္အနိုင္က်င့္သည့္ အစိုးရေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ္၏လုပ္ရပ္သည္ မိမိတစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ တာဝန္ရွိၿပီး မိမိ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လုံးဝသက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ သားတပည့္တစ္ေယာက္လို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ ဆရာသမားအားလုံးအား ရွင္ခိုးကန္ေတာ့ပါသည္ ခြင့္လႊတ္နားလည္းေပးပါ ဆရာမ်ားခင္ဗ်ာ crd