က်ေနာ္ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ေထာက္လဲမခံဘူး ၊ ခြင့္လဲမလြတ္နိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ စစ္သား

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေမွာင္ထုဆိုးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္၎၏ျပည္သူမ်ားကိုျပင္းထန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေနသည္

စစ္တပ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ဂတိတည္သစၥာဆိုရတယ္မလား စစ္တပ္ကျပည္သူေတြကိုျပန္သတ္ေနမွေတာ့ စစ္တပ္ကို ဘာလို႔ထားေနေတာ့မွလဲ

က်ေနာ္ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ေထာက္လဲမခံဘူး ၊ ခြင့္လဲမလြတ္နိုင္ဘူး ဉာဏ္ရည္မမွီေသာသူ တည္းသာ ကို႔ညီအစ္ကို၊ ညီအစ္မမ်ားကိုသတ္ရန္အမိန႔္ကိုလိုက္နာလိမ့္မည္

လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ျမန္မာျပည္သားေတြနဲ႔အတူ က်ေနာ္ အေမရိကန္ စစ္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စည္းလုံးညီညြတ္စြာရပ္တည္မွာပါ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ရိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ားကိုရပ္တန႔္သြားေအာင္

ဤသတင္းစကား ကို ကမၻာပ်ံ႕ႏွံ့ပ်ံေပးရန္ က်ေနာ္ ေတာင္းဆိုပါသည္ မွတ္ခ်က္ ေခါင္းမရွိေသာ ေႁမြသည္ အသက္လဲမရွင္နိုင္သလို အလုပ္လဲမလုပ္နိုင္ပါ  အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္