မ်က္ခုံးလႈပ္ ၊ အသားလႈပ္ျခင္းတို႔၏ အေဟာ

မ်က္ခုံးလႈပ္ ၊ အသားလႈပ္ျခင္းတို႔၏ အေဟာ

အသားလႈပ္နိမိတ္က်မ္း

(၁) ငယ္ထိပ္လႈပ္မူ မင္းပူေဇာ္ခံရအံ့၊ ခ်စ္ခင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္ေတြ႕ရအံ့။

(၂) လက္ဝဲဦးကင္လႈပ္မူ သတင္းေကာင္းၾကားရအံ့၊အႀကံအစည္အထေျမာက္အံ့။

(၃) လက္ယာဦးကင္းလႈပ္မူလာဘ္ရအံ့ံ။

(၄) လက္ယာအထက္မ်က္ခုံးလႈပ္မူ လာဘ္ရအံ့။ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းႏွင္ေတြ႕ၾကဳံရအံ့။

(၅) လက္ဝဲအထက္မ်က္ခုံးလႈပ္မူ အႀကံအစည္ေအာင္အံ့။

(၆) လက္ယာေအာက္မ်က္ေရခံလႈပ္မူ သူတစ္ပါးတို႔ႏွင့္ခိုက္ရန္ညအမ်က္ေဒါသရွိအံ့။ ခ်စ္သူႏွင္ေတြ႕ရအံ့။မယားရအံ့။

(၇) လက္ဝဲေအာင္မ်က္ေရခံလႈပ္မူ ငိုရအံ့။ဆင္းရဲအံ့။

 

(၈) လက္ယာနားလႈပ္မူ ခ်မ္းသာအံ့ံ၊သုခရအံ။

(၉) လက္ဝဲနားလႈပ္မူ သူတပါးႏွင္ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ပြားရအံ့။ဥစၥာပစၥည္းရအံ့။

(၁၀) လက္ယာဘက္ႏွာေခါင္းလႈပ္မူခ်စ္ခင္သူမ်ားၿပီးမိတ္ေဆြေကာင္းရအံ့

(၁၁) လက္ဝဲဘက္ႏွာေခါင္းလႈပ္မူခ်မ္းသာသုခကိုရအံဖ။

(၁၂) ဦးေခါင္းလႈပ္မူ ငယ္သူမွာၾကင္ယာရအံ့။ႀကီးသူမွာဥစၥာရအံ့။

(၁၃) လက္ယာေအာက္ႏူတ္ခမ္းလႈပ္မူမေကာင္းစကားဆိုရအံ့။ခိုက္ရန္ျဖစ္ အံ့ံ။

(၁၄)လက္ဝဲေအာက္ႏူတ္ခမ္းလႈပ္မူအေဝးမွသတင္းစကားၾကားရအံ။

(၁၅) လက္ယာအထက္ႏူတ္ခမ္းလႈပ္မူခ်စ္ေသာသူႏွင္စကားဆိုရအံ့။

(၁၆) လက္ဝဲအထက္ႏူတ္ခမ္းလႈပ္မူသူတစ္ပါးႏွင္ခိုက္ရန္ျဖစ္ရအံ့။

(၁၇)ေမးလႈပ္မူ စကားေၾကာင္အမႈျဖစ္ရအံ့။ဆင္ျခင္ပါေလ။

(၁၈)လည္ပင္းလႈပ္မႈ အဝတ္တန္ဆာဆင္ယင္ရအံ့။ေရႊ,ေငြရအံ့။ထင္ရွားအံ့။တစ္ပါးသူပူေဇာ္ျခင္းကိုခံရအံ့။

(၁၉)လက္ယာပုခုံးလႈပ္ူမယားေကာင္းရအံ့။ဆင္ျမင္းရအံ့။မိန္းမႏွင္ခိုက္ရန္ျဖစ္အံ့လည္းဟူ၏။

(၂၀)လက္ဝဲပခုံးလႈပြမူဥစၥာလာဘ္ရအံ့။သူတစ္ပါးႏွင္ရန္ျဖစ္အံ့။

(၂၁)လက္ယာဘက္ဆီးစလႈပ္မူေက်ာ္ေဇာအံ့။

(၂၂)လက္ဝဲဘက္ဆီးစလႈပ္မူလူလိမ္ႏွင္ေတြ႕၍ပ်က္စီးအံ့။ဥပဒ္ျဖစ္အံ့။

(၂၃)ေက်ာလႈပ္မူ အဝတ္,အစားရအံ့။

(၂၄)လက္ယာလက္႐ုံးလႈပ္မူ ခင္ပြန္းရအံ့။အၿမိန္,အရသာစားရအံ။ခ်စ္ေသာသူဥစၥာေပးလာအံ့။

(၂၅)လက္ဝဲလက္႐ုံံးလႈပ္မူသူတပါးဥစၥာေပးလာအံ့။ခ်စ္သူဥစၥာရအံ့။

(၂၆)လက္ယာလက္ဖဝါးလႈပ္မူအၿမိန္အရသာစားရအံ့။

(၂၇)လက္ဝဲလက္ဖဝါးလႈပ္မူမေကာင္း။ဦးေခါင္းေဆးပါ။

(၂၈)လက္ယာရင္ဖက္လႈပ္မူေကာင္းအံ့။စိတ္ခ်မ္းသာအံ့။

(၂၉)လက္ဝဲရင္ဘက္လႈပ္မႈ စိတ္ႏွလုံးေတြေဝအံ့။

(၃၀)ခ်က္လႈပ္မူ ဥစၥာရအံ့။ေကာင္းေသာခင္ပြန္းရအံ့။

(၃၁)လက္ယာဝမ္းျပင္လႈပ္မူ အၿမိန္အရသာေကာင္းစားရအံ့။

(၃၂)လက္ဝဲဝမ္းျပင္လႈပ္မူလာဘ္ရအံ့။

(၃၃)ႏွလုံးသားလႈပ္မူ ခင္ပြန္းေကာင္းရအံ့။ဥစၥာရအံ့။

(၃၄)လက္ယာပါးျပင္လႈပ္မူအၿမိန္အရသာစားရအံ့။

(၃၅)လက္ဝဲပါးျပင္လႈပ္မူသူႏွင္ေျပာေဟာရအံ့။

(၃၆)လက္ယာႏွဖူးလႈပ္မူအေႁခြအရံမ်ားအံ့။

(၃၇)လက္ဝဲနဖူးလႈပ္မူ သူႏွင့္အျမတ္ေဒါသျဖစ္ပြားအံ့။

(၃၈)ဣေျႏၵလႈပ္မူမယားေကာင္းရအံ့။သူတပါးႏွင့္စကားဆိုရအံ့။

(၃၉)အဂၤါဇာတ္လႈပ္မူ ဥစၥာေပ်ာက္အံ့။

(၄၀)လက္ယာဘက္လည္ကုတ္လႈပ္မူေရႊေငြ ြဥစၥာတိုးအံ့။

(၄၁)လက္ဝဲဘက္လည္ကုတ္လႈပ္မူဥစၥာေပ်ာက္အံ့။

(၄၂)လက္ယာႏွာေခါင္းလႈပ္မူသူဥစၥာေပးလာအံ့။

(၄၃)လက္ဝဲႏွာေခါင္းလႈပ္မူ အစိုးရသူတိုပူေဇာ္ျခင္းကိုခံရအံ့။

(၄၄)လက္ယာတင္သားလႈပ္မူသူတပါးတို႔ရန္ျပဳလာအံ့။ဆင္ျမင္းစီးရအံ့။

(၄၅)လက္ဝဲတင္သားလႈပ္မူခ်မ္းသာစြာေနရအံ့။မိန္းမေၾကာင္ဥပါဒ္ျဖစ္အံ့ဟုလည္းဆို၏။

(၄၆)ခါးလႈပ္မူဥစၥာေပ်ာက္အံ့။

(၄၇)လက္ယာေပါင္လႈပ္မူအက်ိဳးေက်းထူးေပးအံ့။

(၄၈)လက္ဝဲေပါင္လႈပ္မူခ်စ္ေသာသူႏွင္စကားဆိုရအံ့။

(၄၉)လက္ယာပဆစ္လႈပ္မူေကာင္းေသာလာဘ္ရအံ့။

(၅၀)လက္ဝဲပဆစ္လႈပ္မူခိုက္ရန္ျဖစ္အံ့။ေရွာင္ေလ။

(၅၁)လက္ယာေျခသလုံးလုံးလႈပ္မူေကာင္း၏။ျမတ္ေသာလာဘ္ရ၏။

(၅၂)လက္ဝဲေျခသလုံးလႈပ္မူမိန္းမႏွင့္မ်က္လိုၾကအံ့။မိန္းမဥပါဒ္ျပဳအံ့။

(၅၃)လက္ယာျမင္းေခါင္းလႈပ္မူေကာင္း၏။

(၅၄)လက္ဝဲျမင္းေခါင္းလႈပ္မူကၽြန္ရအံ့။သူဖ်က္လာအံ့။

(၅၅)လက္ယာေျခဖသားလႈပ္မူေကာင္း၏။အေဆြခင္ပြန္းဆီသို႔သြားရအံ့။ခရီးမရွိေသာအရပ္သို႔သြားရအံ့။

(၅၆)လက္ဝဲေျခဖဝါးလႈပ္မူႀကီးေသာသူတို႔အတြက္စိုးရိမ္ေၾကာင္ၾကရအံ့။

(၅၇)လက္ယာေျခလႈပ္မူဝဘီဝတ္ရန္ျပဳလာအံ့။

(၅၈)လက္ဝဲေျခလႈပ္မူမယားႏွင္မ်က္လိုအံ့။

(၅၉)လက္ယာသားျမတ္လႈပ္မူအိမ္တြင္ရွိေသာဥစၥာေပ်ာက္အံ့။

(၆၀)လက္ဝဲသားျမတ္လႈပ္မူေကာင္းေသာဥစၥာရအံ့။

(၆၁)လက္ယာလက္လႈပ္မူ အင္းပူေဇာ္ခံရအံ။

(၆၂)လက္ဝဲလက္လႈပ္မူဥစၥာလာဘ္ရအံ့။အသားလႈပ္က်မ္း ၿပီး၏။

လူတို႔ိ၏ကိုယ္ကာယႀကီးငယ္လႈပ္ျခင္းသည္ေသြး ေလဥပဒ္ေၾကာင္လည္းလႈပ္သည္။ျဖစ္လိုပ်က္လိုေသာနိမိတ္ ေၾကာင့့္လည္းလႈပ္၏။

ထိုလႈပ္ျခင္း၂ပါးတို႔တြင္ေသြး၊ေလဥပဒ္ေၾကာင့္လႈပ္ျခင္းကိုပယ္၍ ျဖစ္လိုပ်က္လိုေသာနိမိတ္ကိုႏွလုံးပိုက္လၽွင္ယွဥ္သင့္ၾကဥ္သင္သည္အတိုင္းယွဥ္ၾကဥ္ျခင္းျပဳပါကမုခ်ေလာက၌ျဖစ္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရလိမ့္မည္ဟုပညာရွိတို႔ဆိုၾကကုန္၏။

ေလာကီပညာညြန႔္ေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္း

unicode

မျက်ခုံးလှုပ် ၊ အသားလှုပ်ခြင်းတို့၏ အဟော

အသားလှုပ်နိမိတ်ကျမ်း

(၁) ငယ်ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရအံ့၊ ချစ်ခင်သော မိတ်ဆွေများနှင်တွေ့ရအံ့။

(၂) လက်ဝဲဦးကင်လှုပ်မူ သတင်းကောင်းကြားရအံ့၊အကြံအစည်အထမြောက်အံ့။

(၃) လက်ယာဦးကင်းလှုပ်မူလာဘ်ရအံ့ံ။

(၄) လက်ယာအထက်မျက်ခုံးလှုပ်မူ လာဘ်ရအံ့။ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းနှင်တွေ့ကြုံရအံ့။

(၅) လက်ဝဲအထက်မျက်ခုံးလှုပ်မူ အကြံအစည်အောင်အံ့။

(၆) လက်ယာအောက်မျက်ရေခံလှုပ်မူ သူတစ်ပါးတို့နှင့်ခိုက်ရန်ညအမျက်ဒေါသရှိအံ့။ ချစ်သူနှင်တွေ့ရအံ့။မယားရအံ့။

(၇) လက်ဝဲအောင်မျက်ရေခံလှုပ်မူ ငိုရအံ့။ဆင်းရဲအံ့။

 

(၈) လက်ယာနားလှုပ်မူ ချမ်းသာအံ့ံ၊သုခရအံ။

(၉) လက်ဝဲနားလှုပ်မူ သူတပါးနှင်ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပွားရအံ့။ဥစ္စာပစ္စည်းရအံ့။

(၁၀) လက်ယာဘက်နှာခေါင်းလှုပ်မူချစ်ခင်သူများပြီးမိတ်ဆွေကောင်းရအံ့

(၁၁) လက်ဝဲဘက်နှာခေါင်းလှုပ်မူချမ်းသာသုခကိုရအံဖ။

(၁၂) ဦးခေါင်းလှုပ်မူ ငယ်သူမှာကြင်ယာရအံ့။ကြီးသူမှာဥစ္စာရအံ့။

(၁၃) လက်ယာအောက်နူတ်ခမ်းလှုပ်မူမကောင်းစကားဆိုရအံ့။ခိုက်ရန်ဖြစ် အံ့ံ။

(၁၄)လက်ဝဲအောက်နူတ်ခမ်းလှုပ်မူအဝေးမှသတင်းစကားကြားရအံ။

(၁၅) လက်ယာအထက်နူတ်ခမ်းလှုပ်မူချစ်သောသူနှင်စကားဆိုရအံ့။

(၁၆) လက်ဝဲအထက်နူတ်ခမ်းလှုပ်မူသူတစ်ပါးနှင်ခိုက်ရန်ဖြစ်ရအံ့။

(၁၇)မေးလှုပ်မူ စကားကြောင်အမှုဖြစ်ရအံ့။ဆင်ခြင်ပါလေ။

(၁၈)လည်ပင်းလှုပ်မှု အဝတ်တန်ဆာဆင်ယင်ရအံ့။ရွှေ,ငွေရအံ့။ထင်ရှားအံ့။တစ်ပါးသူပူဇော်ခြင်းကိုခံရအံ့။

(၁၉)လက်ယာပုခုံးလှုပ်ူမယားကောင်းရအံ့။ဆင်မြင်းရအံ့။မိန်းမနှင်ခိုက်ရန်ဖြစ်အံ့လည်းဟူ၏။

(၂၀)လက်ဝဲပခုံးလှုပွမူဥစ္စာလာဘ်ရအံ့။သူတစ်ပါးနှင်ရန်ဖြစ်အံ့။

(၂၁)လက်ယာဘက်ဆီးစလှုပ်မူကျော်ဇောအံ့။

(၂၂)လက်ဝဲဘက်ဆီးစလှုပ်မူလူလိမ်နှင်တွေ့၍ပျက်စီးအံ့။ဥပဒ်ဖြစ်အံ့။

(၂၃)ကျောလှုပ်မူ အဝတ်,အစားရအံ့။

(၂၄)လက်ယာလက်ရုံးလှုပ်မူ ခင်ပွန်းရအံ့။အမြိန်,အရသာစားရအံ။ချစ်သောသူဥစ္စာပေးလာအံ့။

(၂၅)လက်ဝဲလက်ရုံံးလှုပ်မူသူတပါးဥစ္စာပေးလာအံ့။ချစ်သူဥစ္စာရအံ့။

(၂၆)လက်ယာလက်ဖဝါးလှုပ်မူအမြိန်အရသာစားရအံ့။

(၂၇)လက်ဝဲလက်ဖဝါးလှုပ်မူမကောင်း။ဦးခေါင်းဆေးပါ။

(၂၈)လက်ယာရင်ဖက်လှုပ်မူကောင်းအံ့။စိတ်ချမ်းသာအံ့။

(၂၉)လက်ဝဲရင်ဘက်လှုပ်မှု စိတ်နှလုံးတွေဝေအံ့။

(၃၀)ချက်လှုပ်မူ ဥစ္စာရအံ့။ကောင်းသောခင်ပွန်းရအံ့။

(၃၁)လက်ယာဝမ်းပြင်လှုပ်မူ အမြိန်အရသာကောင်းစားရအံ့။

(၃၂)လက်ဝဲဝမ်းပြင်လှုပ်မူလာဘ်ရအံ့။

(၃၃)နှလုံးသားလှုပ်မူ ခင်ပွန်းကောင်းရအံ့။ဥစ္စာရအံ့။

(၃၄)လက်ယာပါးပြင်လှုပ်မူအမြိန်အရသာစားရအံ့။

(၃၅)လက်ဝဲပါးပြင်လှုပ်မူသူနှင်ပြောဟောရအံ့။

(၃၆)လက်ယာနှဖူးလှုပ်မူအခြွေအရံများအံ့။

(၃၇)လက်ဝဲနဖူးလှုပ်မူ သူနှင့်အမြတ်ဒေါသဖြစ်ပွားအံ့။

(၃၈)ဣန္ဒြေလှုပ်မူမယားကောင်းရအံ့။သူတပါးနှင့်စကားဆိုရအံ့။

(၃၉)အင်္ဂါဇာတ်လှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်အံ့။

(၄၀)လက်ယာဘက်လည်ကုတ်လှုပ်မူရွှေငွေ ွဥစ္စာတိုးအံ့။

(၄၁)လက်ဝဲဘက်လည်ကုတ်လှုပ်မူဥစ္စာပျောက်အံ့။

(၄၂)လက်ယာနှာခေါင်းလှုပ်မူသူဥစ္စာပေးလာအံ့။

(၄၃)လက်ဝဲနှာခေါင်းလှုပ်မူ အစိုးရသူတိုပူဇော်ခြင်းကိုခံရအံ့။

(၄၄)လက်ယာတင်သားလှုပ်မူသူတပါးတို့ရန်ပြုလာအံ့။ဆင်မြင်းစီးရအံ့။

(၄၅)လက်ဝဲတင်သားလှုပ်မူချမ်းသာစွာနေရအံ့။မိန်းမကြောင်ဥပါဒ်ဖြစ်အံ့ဟုလည်းဆို၏။

(၄၆)ခါးလှုပ်မူဥစ္စာပျောက်အံ့။

(၄၇)လက်ယာပေါင်လှုပ်မူအကျိုးကျေးထူးပေးအံ့။

(၄၈)လက်ဝဲပေါင်လှုပ်မူချစ်သောသူနှင်စကားဆိုရအံ့။

(၄၉)လက်ယာပဆစ်လှုပ်မူကောင်းသောလာဘ်ရအံ့။

(၅၀)လက်ဝဲပဆစ်လှုပ်မူခိုက်ရန်ဖြစ်အံ့။ရှောင်လေ။

(၅၁)လက်ယာခြေသလုံးလုံးလှုပ်မူကောင်း၏။မြတ်သောလာဘ်ရ၏။

(၅၂)လက်ဝဲခြေသလုံးလှုပ်မူမိန်းမနှင့်မျက်လိုကြအံ့။မိန်းမဥပါဒ်ပြုအံ့။

(၅၃)လက်ယာမြင်းခေါင်းလှုပ်မူကောင်း၏။

(၅၄)လက်ဝဲမြင်းခေါင်းလှုပ်မူကျွန်ရအံ့။သူဖျက်လာအံ့။

(၅၅)လက်ယာခြေဖသားလှုပ်မူကောင်း၏။အဆွေခင်ပွန်းဆီသို့သွားရအံ့။ခရီးမရှိသောအရပ်သို့သွားရအံ့။

(၅၆)လက်ဝဲခြေဖဝါးလှုပ်မူကြီးသောသူတို့အတွက်စိုးရိမ်ကြောင်ကြရအံ့။

(၅၇)လက်ယာခြေလှုပ်မူဝဘီဝတ်ရန်ပြုလာအံ့။

(၅၈)လက်ဝဲခြေလှုပ်မူမယားနှင်မျက်လိုအံ့။

(၅၉)လက်ယာသားမြတ်လှုပ်မူအိမ်တွင်ရှိသောဥစ္စာပျောက်အံ့။

(၆၀)လက်ဝဲသားမြတ်လှုပ်မူကောင်းသောဥစ္စာရအံ့။

(၆၁)လက်ယာလက်လှုပ်မူ အင်းပူဇော်ခံရအံ။

(၆၂)လက်ဝဲလက်လှုပ်မူဥစ္စာလာဘ်ရအံ့။အသားလှုပ်ကျမ်း ပြီး၏။

လူတိို့၏ကိုယ်ကာယကြီးငယ်လှုပ်ခြင်းသည်သွေး လေဥပဒ်ကြောင်လည်းလှုပ်သည်။ဖြစ်လိုပျက်လိုသောနိမိတ် ကြောင့့်လည်းလှုပ်၏။

ထိုလှုပ်ခြင်း၂ပါးတို့တွင်သွေး၊လေဥပဒ်ကြောင့်လှုပ်ခြင်းကိုပယ်၍ ဖြစ်လိုပျက်လိုသောနိမိတ်ကိုနှလုံးပိုက်လျှင်ယှဉ်သင့်ကြဉ်သင်သည်အတိုင်းယှဉ်ကြဉ်ခြင်းပြုပါကမုချလောက၌ဖြစ်သောအကျိုးကျေးဇူးခံစားရလိမ့်မည်ဟုပညာရှိတို့ဆိုကြကုန်၏။

လောကီပညာညွန့်ပေါင်းချုပ်ကျမ်း