ေျပတီဦးနဲ႔အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို သူတို႔အိမ္မွာ ဖမ္းမိေၾကာင္း ည ၈နာရီ MRTV သတင္း မွာ ေၾကညာ

ေျပတီဦးႏွင့္ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကို ဖမ္းဆီးမိဟု စစ္ေကာင္စီ မီဒီယာ ေၾကညာ

ဧၿပီလ ၉ ရက္

ေျပတီဦးနဲ႔အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို သူတို႔အိမ္မွာ ဖမ္းမိေၾကာင္း ည ၈နာရီ MRTV သတင္း မွာ ေၾကညာ

ေျပတီဦးႏွင့္ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကို ဖမ္းဆီးမိဟု စစ္ေကာင္စီ မီဒီယာ ေၾကညာ

ဧၿပီလ ၉ ရက္

ေျပတီဦးနဲ႔အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို သူတို႔အိမ္မွာ ဖမ္းမိေၾကာင္း ည ၈နာရီ MRTV သတင္း မွာ ေၾကညာ

 

ေျပတီဦးႏွင့္ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကို ဖမ္းဆီးမိဟု စစ္ေကာင္စီ မီဒီယာ ေၾကညာ

ဧၿပီလ ၉ ရက္

ေျပတီဦးနဲ႔အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို သူတို႔အိမ္မွာ ဖမ္းမိေၾကာင္း ည ၈နာရီ MRTV သတင္း မွာ ေၾကညာ

 

ေျပတီဦးႏွင့္ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကို ဖမ္းဆီးမိဟု စစ္ေကာင္စီ မီဒီယာ ေၾကညာ

ဧၿပီလ ၉ ရက္

 

ေျပတီဦးနဲ႔အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို သူတို႔အိမ္မွာ ဖမ္းမိေၾကာင္း ည ၈နာရီ MRTV သတင္း မွာ ေၾကညာ