စနေ သားသမီးများ အတွက် တသက်စာ ကံကောင်းစေပြီး အညံ့တွေ ကျော်သွားမယ့် အဆောင်

စနေ သားသမီးများ အတွက် တသက်စာ ကံကောင်းစေပြီး အညံ့တွေ ကျော်သွားမယ့် အဆောင်

စနေသားသမီးများအတွက်

တသက်စာ အသက်ကာလအရ အချိန်ကာလ တိကျစွာ ပြုလုပ်၍ လက်တွေ့ အကျိုးထူးစေမည့် နည်းလမ်း

စနေဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက် (၁ ၉ ၁၇ ၂၅ ၃၃. ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃ ၈၁ ၈၉ ၉၇ )နှစ် များတွင်

နေ့စဉ် နံနက် နေထွက်ချိန် မှ နံနက် ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ် အတွင်း မိမိအဆင်ပြေသောချိန်တွင်

၁။(သောရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိအောင်)

၂။(သောရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည်း ဆုံး ပုတီး ၁မျိုး ကို ၅ ပါတ် သို့မဟုတ် ၇ ပါတ် သို့ မဟုတ် ၁၀ ပါတ် စီ ပူဇော်ရန်

ကြာသပတေးဂြိုလ် စား ကာလဖြစ်သော အသက် ၁၁ နှစ် မှ ၂၉ နှစ် အတွင်း နှင့် ကြာသပတးဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက်( ၂ ၁၀. ၁၈ ၂၆ ၃၄ ၄၂ ၅၀ ၊၅၈ ၆၆ ၇၄ ၈၂ ၉၀ ၉၈)နှစ်များ တွင်

နေ့စဉ် နံနက် ၈ နာရီ ၂၁ မိနစ် မှနေ့လည် ၁၂ နာရီ ၃၃ မိနစ် အတွင်း မိမိအဆင်ပြေသောချိန်တွင်

၁။(ဂုရု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ်ဗလာဘံံ ဘယံ နတ္တိအောင်)

၂။(ဂုရု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ်ဗာသိဒ်ဓိ)

အနည်းဆုံး ပုတီး ၁မျိုး ကို ၅ ပါတ် သို့မဟုတ် ၁၉ စီ ပူဇော်ရန်

ရာဟုဂြိုလ် စားကာလဖြစ်သောအသက် ၃၀ နှစ် မှ ၄၁ နှစ် အတွင်း နှင့်ရာဟုဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက်( ၃ ၁၁ ၁၉ ၂၇ ၃၅ ၄၃ ၅၁ ၅၉ ၆၇ ၇၅ ၈၃ ၉၁ ၉၉) နှစ်များတွင်

နေ့စဉ် နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၃၄ မိနစ် မှ နေ့လည် ၃နာရီ ၃ မိနစ် အတွင်း မိမိအဆင်ပြေသောချိန်တွင်

၁။(ရာဟု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ်ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိအောင်)

၂။(ရာဟု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ်ဗာသိဒ်ဓိ)

အနည်း ဆုံး ပုတီး ၁မျိုး ကို ၄ ပါတ် သို့မဟုတ် ၆ ပါတ် သို့ မဟုတ် ၈ပါတ် သို့မဟုတ် ၁၂ ပါတ် စီ ပူဇော်ရန်

သောကြာဂြိုလ် စားကာလဖြစ်သော အသက် ၄၂ နှစ်မှ ၆၂ နှစ်အတွင်း နှင့် သောကြာဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက်

(၄ ၁၂ ၂၀ ၂၈ ၃၆ ၄၄ ၅၂ ၆၀ ၆၈ ၇၆ ၈၄ ၉၂ ၁၀၀)နှစ်များတွင်

နေ့စဉ် နေ့လည် ၃နာရီ ၄ မိနစ်မှည ၇ နာရီ ၄၃ မိနစ် အတွင်းမိမိအဆင်ပြေသောချိန်တွင်

၁။(သောကြ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိအောင်)

၂။(သောကြ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည်း ဆုံး ပုတီး ၁မျိုး ကို ၆ ပါတ် သို့မဟုတ် ၂၁ ပါတ် စီ ပူဇော်ရန်

တနင်္ဂနွေဂြိုလ် စားကာလဖြစ်သော အသက် ၆၃ နှစ် မှ ၆၈ နှစ်အတွင်းနှင့်တနင်္ဂနွေဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက် (၅ ၁၃ ၂၁ ၂၉ ၃၇ ၄၅ ၅၃၆၁ ၆၉ ၇၇ ၈၅ ၉၃ )နှစ် များ တွင် နေ့စဉ် ည ၇ နာရီ ၄၄ မိနစ် မှည ၉ နာရီ ၃ မိနစ် အတွင်း မိမိအဆင်ပြေသောချိန်တွင်

၁။(သူရဇ်ဇ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ်ဗလာဘံ ဘယံ နတ်တိအောင်)

၂။(သူရဇ်ဇ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ်ဗာသိဒ်ဓိ)

အနည်း ဆုံး ပုတီး ၁မျိုး ကို ၃ ပါတ် သို့မဟုတ် ၆ပါတ် စီ ပူဇော်ရန်

တနင်္လာဂြိုလ် စားကာလဖြစ်သော အသက် ၆၉ နစ် မှ ၈၃ နှစ် အတွင်း နှင့်တနင်္လာဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော

အသက်(၆ ၁၄ ၂၂ ၃၀ ၃၈ ၄၆ ၅၄ ၆၂ ၇၀ ၇၈ ၈၆ ၉၄) နှစ် များတွင်နေ့စဉ် ည ၉ နာရီ ၄ မိနစ် မှ ညသန်းခေါင် ၁၂နာရီ ၂၃ မိနစ်အတွင်း မိမိအဆင်ပြေသောချိန်တွင်

၁။(စန္ဒြော အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိအောင်)

၂။(စနွေ်ဒာ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ်ဗာသိဒ်ဓိ)

အနည်း ဆုံး ပုတီး ၁မျိုး ကို ၂ ပါတ် သို့မဟုတ် ၁၅ပါတ် စီ ပူဇော်ရန် အင်္ဂါဂြိုလ် စားကာလဖြစ်သောအသက် ၈၄ နှစ် မှ ၉၁ နှစ် အတွင်း နှင့်အင်္ဂါဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက်(၇ ၁၅ ၂၃ ၃၁ ၃၉ ၄၇ ၅၅ ၆၃ ၇၁ ၇၉ ၈၇ ၉၅ )နှစ် များတွင်နေ့စဉ် ညသန်းခေါင် ၁၂နာရီ ၂၄ မိနစ် မှ နံနက် ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ် အတွင်း မိမိအဆင်ပြေသောချိန်တွင်

၁။(ဘောမ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိအောင်)

၂။(ဘောမ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည်း ဆုံး ပုတီး ၁မျိုး ကို ၃ ပါတ် သို့မဟုတ် ၈ ပါတ် စီ ပူဇော်ရန်

ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက်( ၈ ၁၆ ၂၄ ၃၂ ၄၀ ၄၈ ၅၆ ၆၄ ၇၂ ၈၀ ၈၈ ၉၆ )နှစ် များတွင်

နေ့စဉ် နံနက် ၂ နာရီ ၁၁ မိနစ်မှ နံနက် နေထွက်ချိန် အတွင်း မိမိအဆင်ပြေသောချိန်တွင်

၁။(ဗုဒ္ဓ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိအောင်)

၂။(ဗုဒ်ဓ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ်ဗာသိဒ်ဓိ)

အနည်းဆုံး ပုတီး ၄ ပါတ် သို့မဟုတ် ၁၇ ပါတ် စီ ပူဇော်ရန်ပါက အညံ့များ အထူး ကင်းကာ ကံကောင်းမှုများ ရရှိစေပါသည်။

ဆရာနေသွေး

စေန သားသမီးမ်ား အတြက္္ တသက္စာ ကံေကာင္းေစျပီး အညံ့ေတြ ေက်ာ္သြားမယ့္ အေဆာင္

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္္

တသက္စာ အသက္္ကာလအရ အခ်ိိန္ကာလ တိက်စြာ ျပဳလုပ္၍ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးထူးေစမည့္ နည္းလမ္း

စေနၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ (၁ ၉ ၁၇ ၂၅ ၃၃. ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃ ၈၁ ၈၉ ၉၇ )ႏွစ္ မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္ မွ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ေသာရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ေသာရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺာသိိဒၶိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၅ ပါတ္္ သို႔မဟုတ္ ၇ ပါတ္ သို႔ မဟုတ္ ၁၀ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ စား ကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ မွ ၂၉ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္ ၾကာသပတးၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္( ၂ ၁၀. ၁၈ ၂၆ ၃၄ ၄၂ ၅၀ ၊၅၈ ၆၆ ၇၄ ၈၂ ၉၀ ၉၈)ႏွစ္မ်ား တြင္

ေန႔စဥ္္ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၁ မိိနစ္ မွေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၃၃ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ဂု႐ု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ဂု႐ု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္းဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၅ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၉ စီ ပူေဇာ္ရန္

ရာဟုၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာအသက္ ၃၀ ႏွစ္ မွ ၄၁ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္ရာဟုၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္( ၃ ၁၁ ၁၉ ၂၇ ၃၅ ၄၃ ၅၁ ၅၉ ၆၇ ၇၅ ၈၃ ၉၁ ၉၉) ႏွစ္မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၃၄ မိနစ္ မွ ေန႔လည္ ၃နာရီ ၃ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ရာဟု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ရာဟု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၄ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၆ ပါတ္ သို႔ မဟုတ္ ၈ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၂ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

ေသာၾကာၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၄၂ ႏွစ္မွ ၆၂ ႏွစ္အတြင္း ႏွင့္ ေသာၾကာၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္

(၄ ၁၂ ၂၀ ၂၈ ၃၆ ၄၄ ၅၂ ၆၀ ၆၈ ၇၆ ၈၄ ၉၂ ၁၀၀)ႏွစ္မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ ၃နာရီ ၄ မိနစ္မွည ၇ နာရီ ၄၃ မိနစ္ အတြင္းမိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ေသာၾက အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ေသာၾက အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺာသိဒၶိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၆ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၂၁ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ မွ ၆၈ ႏွစ္အတြင္းႏွင့္တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ (၅ ၁၃ ၂၁ ၂၉ ၃၇ ၄၅ ၅၃၆၁ ၆၉ ၇၇ ၈၅ ၉၃ )ႏွစ္ မ်ား တြင္ ေန႔စဥ္ ည ၇ နာရီ ၄၄ မိနစ္ မွည ၉ နာရီ ၃ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(သူရဇ္ဇ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိေအာင္)

၂။(သူရဇ္ဇ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၃ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၆ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

တနလၤာၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၆၉ နစ္ မွ ၈၃ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္တနလၤာၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ

အသက္(၆ ၁၄ ၂၂ ၃၀ ၃၈ ၄၆ ၅၄ ၆၂ ၇၀ ၇၈ ၈၆ ၉၄) ႏွစ္ မ်ားတြင္ေန႔စဥ္ ည ၉ နာရီ ၄ မိနစ္ မွ ညသန္းေခါင္ ၁၂နာရီ ၂၃ မိနစ္အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(စေျႏၵာ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(စေႏြ္ဒာ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၂ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၅ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္ အဂၤါၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာအသက္ ၈၄ ႏွစ္ မွ ၉၁ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္အဂၤါၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္(၇ ၁၅ ၂၃ ၃၁ ၃၉ ၄၇ ၅၅ ၆၃ ၇၁ ၇၉ ၈၇ ၉၅ )ႏွစ္ မ်ားတြင္ေန႔စဥ္ ညသန္းေခါင္ ၁၂နာရီ ၂၄ မိနစ္ မွ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ေဘာမ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ေဘာမ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺာသိဒၶိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၃ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၈ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္( ၈ ၁၆ ၂၄ ၃၂ ၄၀ ၄၈ ၅၆ ၆၄ ၇၂ ၈၀ ၈၈ ၉၆ )ႏွစ္ မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၁ မိနစ္မွ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ဗုဒၶ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ဗုဒ္ဓ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္းဆုံး ပုတီး ၄ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၇ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္ပါက အညံ့မ်ား အထူး ကင္းကာ ကံေကာင္းမွုမ်ား ရရွိေစပါသည္။

ဆရာေနေသြး