ယေန႔ည သံပုံးတီးသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၄၇ လမ္းတြင္ ယေန႔ည သံပုံးတီးသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခဲနဲ႔ထု

စစ္ေကာင္စီသည္ အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ကာ အာဏာသိမ္းဆန႔္က်င္သူမ်ားအေပၚ ႏွိမ္နင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း

၎၏ အာဏာသိမ္းမႈသည္ လုံးဝ အထမေျမာက္ေသးေပ။

နိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားကလည္း အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီကို အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ လက္ခံျခင္း မျပဳေသးေပ