ဖြားဖြားရယ္..မေသာက္ပဲ မူးေနပါေပါ့လား.. က်န္ေနတဲ့သြားေလး ထြက္က်ကုန္မွျဖင့္

ဒီေန႔ေတာ့ အူလိမ္ေအာင္ ရယ္လို႔ရၿပီ

ဖြားဖြားရယ္..မေသာက္ပဲ မူးေနပါေပါ့လား.. က်န္ေနတဲ့သြားေလး ထြက္က်ကုန္မွျဖင့္

အသက္ႀကီးတဲ့သူ အရိုးေတြပြေနၿပီေနာ္ အေပ်ာ္ကေန အပ်က္ျဖစ္ အုံးမယ္

ဒီေန႔ေတာ့ အူလိမ္ေအာင္ ရယ္လို႔ရၿပီ

ဖြားဖြားရယ္..မေသာက္ပဲ မူးေနပါေပါ့လား.. က်န္ေနတဲ့သြားေလး ထြက္က်ကုန္မွျဖင့္

အသက္ႀကီးတဲ့သူ အရိုးေတြပြေနၿပီေနာ္ အေပ်ာ္ကေန အပ်က္ျဖစ္ အုံးမယ္

 

ဒီေန႔ေတာ့ အူလိမ္ေအာင္ ရယ္လို႔ရၿပီ

ဖြားဖြားရယ္..မေသာက္ပဲ မူးေနပါေပါ့လား.. က်န္ေနတဲ့သြားေလး ထြက္က်ကုန္မွျဖင့္

အသက္ႀကီးတဲ့သူ အရိုးေတြပြေနၿပီေနာ္ အေပ်ာ္ကေန အပ်က္ျဖစ္ အုံးမယ္

 

ဒီေန႔ေတာ့ အူလိမ္ေအာင္ ရယ္လို႔ရၿပီ

ဖြားဖြားရယ္..မေသာက္ပဲ မူးေနပါေပါ့လား.. က်န္ေနတဲ့သြားေလး ထြက္က်ကုန္မွျဖင့္

အသက္ႀကီးတဲ့သူ အရိုးေတြပြေနၿပီေနာ္ အေပ်ာ္ကေန အပ်က္ျဖစ္ အုံးမယ္

 

ဒီေန႔ေတာ့ အူလိမ္ေအာင္ ရယ္လို႔ရၿပီ

ဖြားဖြားရယ္..မေသာက္ပဲ မူးေနပါေပါ့လား.. က်န္ေနတဲ့သြားေလး ထြက္က်ကုန္မွျဖင့္

အသက္ႀကီးတဲ့သူ အရိုးေတြပြေနၿပီေနာ္ အေပ်ာ္ကေန အပ်က္ျဖစ္ အုံးမယ္