ဒီေန႔ေတာ့ အူလိမ္ေအာင္ ရယ္လို႔ရၿပီ..

ဒီေန႔ေတာ့ အူလိမ္ေအာင္ ရယ္လို႔ရၿပီ….ဖြားဖြားရယ္..မေသာက္ပဲ မူးေနပါေပါ့လား.. က်န္ေနတဲ့သြားေလး ထြက္က်ကုန္မွျဖင့္

ဒီေန႔ေတာ့ အူလိမ္ေအာင္ ရယ္လို႔ရၿပီ….ဖြားဖြားရယ္..မေသာက္ပဲ မူးေနပါေပါ့လား.. က်န္ေနတဲ့သြားေလး ထြက္က်ကုန္မွျဖင့္

 

ဒီေန႔ေတာ့ အူလိမ္ေအာင္ ရယ္လို႔ရၿပီ….ဖြားဖြားရယ္..မေသာက္ပဲ မူးေနပါေပါ့လား.. က်န္ေနတဲ့သြားေလး ထြက္က်ကုန္မွျဖင့္