အသားလႈပ္၊လက္ဝဲ လက္ယာမဟုတ္ေသာ အသားလႈပ္နိမိတ္ အေဟာမ်ား

အသားလႈပ္၊လက္ဝဲ လက္ယာမဟုတ္ေသာ အသားလႈပ္နိမိတ္ အေဟာမ်ား

၁။ ေက်ာကုန္းလႈပ္မူ အဝတ္ရမည္။

၂။ ကိုယ္လႈပ္မူ မယားႏွင့္အတူ စကားဆိုရမည္။

၃။ ခါးလႈပ္မူ ဥစၥာေပ်ာက္မည္။

၄။ ခ်က္လႈပ္မူ ႏွစ္လိုဖြယ္ေသာ ဥစၥာ ရမည္။

၅။ထိပ္လႈပ္မူ မင္းပူေဇာ္ခံရမည္။

၆။ ႏွာေခါင္းလႈပ္မူ ခ်စ္သူမ်ားမည္။

၇။ ႏွလုံးသားလႈပ္မူ ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ဥစၥာေပးလာမည္။

၈။ ေမးဖ်ားလႈပ္မူ အခ်င္းမ်ားမည္။

၉။ လည္ပင္းလႈပ္မူ တန္ဆာဆင္ရမည္

၁၀။ အထက္ႏႈတ္ခန္းလႈပ္မူ ရန္ျဖစ္မည္။

၁၁။ ေအာက္ႏႈတ္ခန္းလႈပ္မူ အေဝးစကားေျပာၾကားရမည္။

၁၂။ အဂၤါဇာတ္လႈပ္မူ မယားႏွင့္စကားမ်ားမည္။ ဥစၥာရမည္။

၁၃။ ဦးေခါင္းလႈပ္မူ ကၽြန္ျဖစ္မည္။

၁၄။ ဦးေရလႈပ္မူ နာဖ်ားမည္။

….. လက္ယာ အသားလႈပ္နိမိတ္အေဟာ

၁။ လက္ယာ ဦးကင္းလႈပ္မူ လာဘ္ရမည္။

၂။လက္ယာ မ်က္ခုံးလႈပ္မူ လာဘ္ရမည္။ ခင္ပြန္းပူေဇာ္မည္။

၃။ လက္ယာေအာက္မ်က္ခမ္း လႈပ္မူ ခ်စ္သူေတြ႕မည္

၄။ လက္ယာနား လႈပ္မူမ်က္လိုရမည္။ မိန္းမ မေကာင္းႀကံျခင္းခံရမည္။

၅။ လက္ယာႏႈတ္ခမ္းလႈပ္မူ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားေျပာရမည္။

၆။ လက္ယာပါးလႈပ္မူ ခ်စ္သူကို ေတြ႕ရမည္။

၇။ လက္ယာလက္ျပင္လႈပ္မူ ထင္ရွားမည္။

၈။ လက္ယာပခုံးလႈပ္မူ မိန္းမေကာင္းရမည္

၉။ လက္ယာခ်ိဳင္းလႈပ္မူ ခ်မ္းသာမည္။

၁၀။ လက္ယာလက္႐ုံးလႈပ္မူ ခင္ပြန္းေကာင္းေတြ႕မည္။

၁၁။ လက္ယာလက္႐ုံးလႈပ္မူ အဝတ္အစားရမည္။အႀကံအစည္ၿပီးမည္။

၁၂။ လက္ယာရင္ဘက္လႈပ္မူ ေကာင္းမည္။

၁၃။ လက္ယာနို႔လႈပ္မူ လာဘ္ရမည္။

၁၄။ လက္ယာနံေစာင္းလႈပ္မူ ပူေဇာ္ခံရမည္။

၁၅။ လက္ယာခါးလႈပ္မူ အေဆြခင္ပြန္း ထံမွ ဥစၥာရမည္။

၁၆။ လက္ယာဝမ္းပ်ဥ္းလႈပ္မူ အစားေကာင္း စားရမည္

၁၇။ လက္ယာဦးစက္လႈပ္မူ ပူေဇာ္ခံရမည္။

၁၈။ လက္ယာလက္သန္းလႈပ္မူ အမိမ်က္မည္။

၁၉။ လက္ယာေပါင္သားလႈပ္မူ လိုရာ ျပည့္စုံမည္။ မယားရမည္။

၂၀။ လက္ယာပုဆစ္ခ၏လႈပ္မူ ခ်စ္သူေတြ႕မည္။

၂၁။ လက္ယာျမင္းေခါင္းလႈပ္မူ ခ်စ္သူေတြ႕မည္။

၂၂။ လက္ယာေျခဖဝါးလႈပ္မူ ခရီးသြားရမည္

….. လက္ဝဲအသားလႈပ္နိမိတ္အေဟာ ….

၁။ လက္ဝဲဦးကင္းလႈပ္မူ မေကာင္းသတင္းၾကားရမည္။

၂။ လက္ဝဲမ်က္ခုံးလႈပ္မူ ႀကံတိုင္းၿပီးမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ႕မည္။

၃။ လက္ဝဲေအာက္မ်က္ခမ္းလႈပ္မူ ငိုရမည္။

၄။ လက္ဝဲနားလႈပ္မူ လာဘ္ရမည္။ သူ ႏွစ္လိုမည္။

၅။ လက္ဝဲပါးလႈပ္မူ ေရႊေငြရမည္

၆။ လက္ဝဲႏႈတ္ခမ္းလႈပ္မူ အေဝးစကားၾကားရမည္။ မ်က္လိုရမည္။

၇။ လက္ဝဲပခုံးလႈပ္မူ ဥစၥာပို႔လာမည္။ အစားေပါမည္။ မ်က္လိုရမည္။

၈။ လက္ဝဲခ်ိဳင္းလႈပ္မူ ဥစၥာေပးလာမည္။

၉။ လက္ဝဲလက္ဝါးလႈပ္မူ အမႈေအာင္မည္။

၁၀။ လက္ဝဲရင္ဘက္လႈပ္မူ အပူရွိမည္

၁၁။ လက္ဝဲနို႔လႈပ္မူ မိတ္ေဆြေတြ႕ရမည္။

၁၂။ လက္ဝဲနံေတာင္းလႈပ္မူ မင္းပူေဇာ္ခံရမည္။

၁၃။ လက္ဝဲခါးလႈပ္မူ ဥစၥာေပ်ာက္မည္

၁၄။ လက္ဝဲဝမ္းပ်ဥ္းလႈပ္မူ လာဘ္ရမည္။

၁၅။ လက္ဝဲဆီးစက္လႈပ္မူ အမိမ်က္မည္။

၁၆။ လက္ဝဲတင္သားလႈပ္မူ အိမ္တြင္းသူႏွင့္ မ်က္လိုရမည္။

၁၇။ လက္ဝဲျမင္းေခါင္းလႈပ္မူ မိန္းမႏွင့္ မ်က္လိုရမည္။

၁၈။ လက္ဝဲဒူးဆစ္လႈပ္မူ သူ ႀကံစည္မည္

၁၉။ လက္ဝဲဖဝါးလႈပ္မူ ထဘီဝတ္ခ်မ္းသာမည္။

Credit to Bees